CLINICAL EVALUATION OF THE STATE OF RESTORATIONS IN THE AREA OF WEDGE DEFECTS AFTER USING THE WATERLASE IPLUS CHROME-ERBUM LASER AND THE TRADITIONAL PREPARATION METHOD
Abstract and keywords
Abstract (English):
Subject. Our study evaluated the effectiveness of two methods for the preparation of wedge-shaped defects of the teeth before performing aesthetic restorations: the traditional method of preparation and using Er,Cr:YSGG laser in three different modes. Evaluation of the effectiveness of these methods was carried out the next day after treatment, as well as after 6 and 12 months. Objectives. To evaluate the clinical condition of restorations using the Er,Cr:YSGG laser and the traditional preparation method. Methodology. In study i 80 patients were divided into 2 equal groups. The 1st group included patients with wedge-shaped teeth defects, who were prepared by the traditional method, the 2nd group included patients with wedge-shaped teeth defects, who were prepared with the Waterlase Iplus erbium laser (Biolase, USA). The second group was divided into 3 subgroups (13–14 people each), depending on the preparation mode used. All wedge-shaped defects were restored using Filtek Ultimate Flowable and Filtek Ultimate (3M ESPE, USA) composite material with preconditioning with 37% phosphoric acid and application of Adper Single Bond 2 adhesive (3M ESPE, USA). The condition of the restorations was assessed according to G. Ryge's clinically modified criteria on the next day after treatment, after 6 and 12 months. Results. Immediately after treatment and after 6 months, the condition of the restored teeth in both groups of traditional and laser preparations was not changed. The first changes in the state of the restorations appeared after 12 months. None of the restorations fell out during the entire treatment period. Conclusion. Restorations after the treatment of wedge-shaped defects with the Er,Cr:YSGG laser in accordance with G. Ryge's clinical modified criteria for 12 months do not change in 90% of cases and have ALPHA scores for all criteria; with the traditional method of preparation – in 87.5% of cases.

Keywords:
wedge-shaped defect, erbium laser, laser dentistry, restoration, waterlase iplus
References

1. Mitronin A.V., Volodina E.V., Aparina E.A. i dr. Ispol'zovanie lazernyh biomedicinskih tehnologiy v kompleksnom lechenii giperch uvstvitel'nosti dentina pri generalizovannoy forme parodontita. Cathedra-Kafedra. Stomatologicheskoe obrazovanie. 2021;75:30-35. [A.V. Mitronin, E.V. Volodina, E.A. Aparina et al. The use of laser biomedical technologies in the complex treatment of dentin hypersensitivity in generalized form of periodontitis. Cathedra-Department. Dental education. 2021;75:30-35. (In. Russ.)]. http://cathedra-mag.ru/wp-content/uploads/2022/01/Cathedra_75_2021.pdf

2. Karnauhov I.S., Chestnyh E.V. Lazery v stomatologii. Tverskoy medicinskiy zhurnal. 2021;3:27-32. [I.S. Karnaukhov, E.V. Chestnykh. Lasers in dentistry. Tver Medical Journal. 2021;3:27-32. (In. Russ.)]. DOI:https://doi.org/10.17116/rosstomat20231601135

3. Abdulkerimov H.T., Svetlakova E.N., Grigor'ev S.S. i dr. Lazernye tehnologii. Ekaterinburg : Izdatel'skiy Dom «TIRAZh». 2019:140. [Kh.T. Abdulkerimov, E.N. Svetlakova, S.S. Grigoriev et al. Laser technologies. Yekaterinburg : Publishing House "CIRCULATION". 2019:140. (In. Russ.)]. Doi: 978-5-89895-933-3.

4. Lyubeznov V.V. Analiz effektivnosti preparirovaniya tkaney zuba lazerom v sravnenii s klassicheskoy metodikoy i ee analogami. Derzhavinskiy forum. 2019;3(12):180-186. [V.V. Lyubeznov. Analysis of the effectiveness of laser tooth tissue preparation in comparison with the classical technique and its analogues. Derzhavin Forum. 2019;3(12):180-186. (In. Russ.)]. https://journals.tsutmb.ru/a8/upload/2019-12/180-186%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf

5. Polevaya A.V., Borisova E.G., Polevaya L.P. Klinicheskim primer primeneniya gidrokineticheskogo lazera Waterlase iplus s dlinoy volny 2780 nm pri lechenii gnoynogo pul'pita. Mediko-farmacevticheskiy zhurnal Pul's. 2021;23(6):214-219. [A.V. Polevaya, E.G. Borisova, L.P. Polevaya. A clinical example of the use of a hydrokinetic laser Waterlase iplus with a wavelength of 2780 nm in the treatment of purulent pulpitis. Medico-pharmaceutical journal Pulse. 2021;23(6):214-219. (In. Russ.)]. Doi:https://doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2021-23-6-214-219.

6. Luckaya I.K., Lopatin O.A. Al'ternativnye metody preparirovaniya postoyannyh zubov na primere karioznoy polosti I klassa po Bleku. Sovremennaya stomatologiya. 2018;1(70):15-20. [I.K. Lutskaya, O.A. Lopatin. Alternative methods of preparation of permanent teeth on the example of a carious cavity of class I according to Black. Modern dentistry. 2018;1(70):15-20. (In. Russ.)]. https://cyberleninka.ru/article/n/alternativnye-metody-preparirovaniya-postoyannyh-zubov-na-primere-karioznoy-polosti-i-klassa-po-bleku

7. Bolashova S.V. Vliyanie razlichnyh moschnostey erbievogo lazera na silu adgezii kompozitnyh materialov v oblasti klinovidnyh defektov. Sbornik nauchnyh trudov XLIII itogovoy nauchnoy konferencii obschestva molodyh uchenyh MGMSU im. A.I. Evdokimova, Moskva, 07-08 aprelya 2021 goda. MGMSU im. A.I. Evdokimova. Moskva : Moskovskiy gosudarstvennyy mediko-stomatologicheskiy universitet imeni A. I. Evdokimova Ministerstva zdravoohraneniya Rossiyskoy Federacii. 2021:10-12. [S.V. Bolashova. Influence of different powers of an erbium laser on the adhesion force of composite materials in the area of wedge-shaped defects. S.V. A.I. Evdokimov, Moscow, April 07-08, 2021. MGMSU named after A.I. A.I. Evdokimov. Moscow : A. I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry of the Ministry of Health of the Russian Federation. 2021:10-12. (In. Russ.)]. https://www.msmsu.ru/science/molodyezhnaya-nauka/43%20%D0%98%D0%9D%D0%9A.pdf

8. Kriheli N.I., Bychkova M.N., Bolashova S.V. Struktura dentina v oblasti klinovidnogo defekta posle obrabotki Er,Cr:YSGG-lazerom v sravnenii s tradicionnym metodom preparirovaniya. Klinicheskaya stomatologiya. 2021;24(2):10-14. [N.I. Krikheli, M.N. Bychkova, S.V. Bolashova. Dentin structure in the region of the wedge-shaped defect after treatment with an Er,Cr:YSGG laser in comparison with the traditional preparation method. Clinical dentistry. 2021;24(2):10-14. (In. Russ.)]. Doi:https://doi.org/10.37988/1811-153X_2021_2_10.

9. Salihov E.A., Zemlyanaya A.A., Tagzirova R.M. i dr. Sovremennye metody preparirovaniya zubov. Nauchnoe obozrenie. Medicinskie nauki. 2020;6:93-97. [E.A. Salikhov, A.A. Zemlyanaya, R.M. Tagzirova et al. Modern methods of tooth preparation. Scientific Review. Medical Sciences. 2020;6:93-97. (In. Russ.)]. https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1162

10. Trushkina N.S., Kostylev E.E. Sravnitel'naya harakteristika metodik preparirovaniya tverdyh tkaney zubov pri pomoschi standartnyh almaznyh borov i vysokointensivnogo erbievogo lazera PLUSER. Molodezhnyy innovacionnyy vestnik. 2020;9(S2):283-285. [N.S. Trushkina, E.E. Kostylev. Comparative characteristics of techniques for the preparation of hard tissues of teeth using standard diamond burs and a high-intensity erbium laser PLUSER. Molodezhny innovative bulletin. 2020;9(S2):283-285. (In. Russ.)]. https://new.vestnik-surgery.com/index.php/2415-7805/article/view/6078

11. Bobrov D.S., Bakaev A.N., Sokolova M.A. i dr. Lazernoe odontopreparirovanie v terapevticheskoy stomatologii. Stomatologiya - nauka i praktika, perspektivy razvitiya. Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyaschennoy 55-letiyu kafedry terapevticheskoy stomatologii i 50-letiyu kafedry ortopedicheskoy stomatologii Volgogradskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta (v ramkah Vserossiyskoy studencheskoy olimpiady «Stomatologiya Yuga - 2020»), Volgograd, 27 oktyabrya 2020 goda. Volgograd : Volgogradskiy gosudarstvennyy medicinskiy universitet. 2020:47-49. [D.S. Bobrov, A.N. Bakaev, M.A. Sokolova et al. Laser odontopreparation in therapeutic dentistry. Dentistry - science and practice, development prospects. Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation , dedicated to the 55th anniversary of the Department of Therapeutic Dentistry and the 50th anniversary of the Department of Orthopedic Dentistry of the Volgograd State Medical University (as part of the All-Russian Student Olympiad "Dentistry of the South - 2020"), Volgograd, October 27, 2020. Volgograd : Volgograd State Medical University. 2020:47-49. (In. Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44497692&selid=44497710

12. Habshi A.Y., Aga N., Habshi K.Y., Hassan M.E.M., Choudhry Z., Ahmed M.A., Syed A.U.Y., Jouhar R. Efficacy of Smear Layer Removal at the Apical One-Third of the Root Using Different Protocols of Erbium-Doped Yttrium Aluminium Garnet (Er:YAG) Laser // Medicina (Kaunas). - 2023;22;59(3):433. Doi:https://doi.org/10.3390/medicina59030433.

13. Gazhva S.I., Yakubova E.Yu., Gazhva Yu.V. et al. The effect of minimally invasive techniques on the microstructure of the enamel in the wedge-shaped defect // Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. - 2020;7(2):239-246. Doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.3668485.

14. Korkmaz F.M., Ozel M.B., Tuzuner T., Baygin O. Effect of laser application on microtensile bond strength of an orthodontic adhesive to water-aged composite // Niger J Clin Pract. - 2020;23(1):18-25. Doi:https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_318_19.

15. Ozlem K., Esad G.M., Ayse A., Aslihan U. Efficiency of Lasers and a Desensitizer Agent on Dentin Hypersensitivity Treatment: A Clinical Study // Niger J Clin Pract. - 2018;21(2):225-230. Doi:https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_411_16.


Login or Create
* Forgot password?