APPLICATION OF DIODE LASER, ULTRAPHONOPHORESIS AND UNCOVERING PALATAL PLATE IN PREOPERATIVE PREPARATION FOR REOPERATION OF PALATE DEFECT IN CHILDREN AFTER URANOPLASTY
Abstract and keywords
Abstract (English):
Objectives. Analysis of oral fluid in children with congenital cleft palate and palate defect after uranoplasty. Purpose. To analyze oral fluid in children with congenital cleft palate and palate defect after uranoplasty to determine the levels of pro-inflammatory (IL-1β, IL-6, TNF-α) and anti-inflammatory (IL-4, IL-10) cytokines and secretory immunoglobulin sIgA and evaluate physico-chemical (salivation rate, kinematic viscosity, pH) and biochemical parameters (calcium, magnesium, phosphorus, protein) of mixed saliva. Methodology. The article presents the results of studying the parameters of the oral fluid of 109 children aged 6–12 years with congenital cleft palate and palate defect after uranoplasty and 50 practically healthy children of the same age. Results. Hyperstimulation of pro-inflammatory (IL-1β, IL-6, TNF-α) and anti-inflammatory (IL-4, IL-10) cytokines in the oral fluid and a decrease in the average level of secretory immunoglobulin sIgA. In children with congenital cleft palate and defects remaining after uranoplasty, there was a deviation in the physicochemical and biochemical parameters of the oral fluid, which are manifested by a decrease in the rate of salivation, an increase in its viscosity and a shift in pH to the acid side. In contrast to the group of children without dental pathology, children with cleft palate and defects after uranoplasty showed a decrease in the content of total protein, phosphorus and calcium in the mixed saliva and an increase in the content of magnesium. Conclusions. The obtained laboratory data indicate the presence of a local inflammatory process in the oral cavity and a decrease in local immunological anti-inflammatory factors. This should be taken into account for the development of methods for preoperative sanitation of the oral mucosa in children with congenital cleft palate and a palate defect after uranoplasty at the stage of preparation for reoperation.

Keywords:
congenital cleft palate, uranoplasty, postoperative palate defect, oral fluid immunological parameters, cytokines, s-IgA, oral fluid biochemistry
References

1. Gonchakova S.G., Gonchakov G.V. Hirurgicheskoe lechenie detey s ostatochnymi defektami neba posle uranoplastiki. Kremlevskaya medicina. Klinicheskiy vestnik. 2016;3:59-63. [S.G. Gonchakova, G.V. Gonchakov. Surgical treatment of children with residual palate defects after uranoplasty. Kremlin medicine. Clinical Bulletin. 2016;3:59-63. (In Russ.)]. http://kremlin-medicine.ru/index.php/km/article/view/981

2. Danilova M.A., Aleksandrova L.I. Kachestvo zhizni detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2018;17(3):54-57. [M.A. Danilova, L.I. Alexandrova. Quality of life in children with congenital cleft lip and palate. Pediatric dentistry and prevention. 2018;17(3):54-57. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36347137

3. Dovbnya Zh.A., Kolesnik K.A., Golovskaya G.G. Zaschitnye reakcii polosti rta u detey pri hronicheskom kataral'nom gingivite i ego lechenii. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2017;16(2):24-26. [Zh.A. Dovbnya, K.A. Kolesnik, G.G. Golovskaya. Protective reactions of the oral cavity in children with chronic catarrhal gingivitis and its treatment. Pediatric dentistry and prevention. 2017;16(2):24-26. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29206046

4. Zakirov T.V., Voroshilina E.S., Brusnicyna E.V., Ioschenko E.S., Kantorovich A.Ya., Savchenko G.D. Diagnostika osnovnyh parodontopatogennyh bakteriy pri gingivite u detey v period rannego smennogo prikusa. Ural'skiy medicinskiy zhurnal. 2019;1(169):19-23. [T.V. Zakirov, E.S. Voroshilina, E.V. Brusnitsyna, E.S. Ioshchenko, A.Ya. Kantorovich, G.D. Savchenko. Diagnostics of the main periodontal pathogenic bacteria in gingivitis in children during the period of early bite. Ural Medical Journal. 2019;1(169):19-23. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39538811

5. Zueva T.E., Kisel'nikova L.P., Alimbekova A.A., Romanovskaya V.N. Vliyanie gigienicheskogo sostoyaniya polosti rta na kachestvo zhizni detey podrostkovogo vozrasta. Rossiyskaya stomatologiya. 2016;9(1):66. [T.E. Zueva, L.P. Kisel'nikova, A.A. Alibekova, V.N. Romanovskaja. Influence of the hygienic state of the oral cavity on the quality of life of adolescent children. Russian dentistry. 2016;9(1):66. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26005899

6. Ismagilov O.R., Shulaev A.V., Starceva E.Yu., Ahmetova G.M., Berezin K.A. Stomatologicheskaya zabolevaemost' detey shkol'nogo vozrasta. Problemy stomatologii. 2019;15(4):140-148. [O.R. Ismagilov, A.V. Shulaev, E.Yu. Startseva, G.M. Akhmetova, K.A. Berezin. Dental morbidity in school-age children. Actual problems in dentistry. 2019;15(4):140-148. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42364569

7. Lukichev M.M., Ermolaeva L.A. Sovremennye predstavleniya o roli mikroflory v patogeneze zabolevaniy parodonta. Institut stomatologii. 2018;1(78):92-94. [M.M. Lukichev, L.A. Ermolaeva. Modern ideas about the role microflora in the pathogenesis of periodontal disease. Institute of Dentistry. 2018;1(78):92-94. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34964799

8. Olesov E.E., Reva V.V., Glazkova E.V., Pechenihina V.S., Yarilkina S.P., Grishkov M.S. Analiz sostoyaniya zubov i parodonta i potrebnost' v stomatologicheskom lechenii u detey v period smennogo prikusa. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. 2019;23(1):10-13. [E.E. Olesov, V.V. Reva, E.V. Glazkova, V.S. Pechenikhina, S.P. Yarilkina, M.S. Grishkov. Analysis of the condition of teeth and periodontal disease and the need for dental treatment in children during the period of mixed bite. Russian dental journal. 2019;23(1):10-13. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38537716

9. Puhova O.S., Chernenko S.V. Osobennosti stomatologicheskogo statusa detey s vrozhdennymi rasschelinami verhney guby i neba v postoyannom prikuse. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2004;3(3-4):34-36. [O.S. Pukhova, S.V. Chernenko. Features of the dental status of children with congenital clefts of the upper lip and palate in a permanent bite. Pediatric dentistry and prevention. 2004;3(3-4):34-36. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9284441

10. Rogozhina Yu.S., Blohina S.I., Bimbas E.S. K voprosu detalizacii klassifikaciy vrozhdennoy rasscheliny verhney guby i neba. Problemy stomatologii. 2019;15(4):162-169. [Yu.S. Rogozhina, S.I. Blokhina, E.S. Bimbas. On the issue of detailing the classifications of the congenital cleft of the upper lip and palate. Actual problems in dentistry. 2019;15(4):162-169. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42364573

11. Rozakova L.Sh., Hamadeeva A.M., Avraamova O.G., Stepanov G.V., Filatova N.V. Epidemiologicheskoe obosnovanie kommunal'nyh programm profilaktiki kariesa postoyannyh zubov dlya detey Samary. Stomatologiya. 2020;99(1):66-69. [L.Sh. Rozakova, A.M. Hamadeeva, O.G. Avraamova, G.V. Stepanov, N.V. Filatova. Epidemiological substantiation of communal programs for the prevention of dental caries for children in Samara. Dentistry. 2020;99(1):66-69. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42479507

12. Supiev T.K., Utepov D.K., Baara A. Kliniko-mikrobiologicheskoe obosnovanie metodov profilaktiki vospalitel'nyh oslozhneniy posle heylo- i uranoplastiki. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2007;6;1(20):5-10. [T.K. Supiev, D.K. Utepov, A. Baara. Clinical and microbiological substantiation of methods for preventing inflammatory complications after cheilo- and uranoplasty. Dentistry of childhood and prevention. 2007;6;1(20):5-10. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9573356

13. Usmanova I.N., Al' Kofish M.A.M., Kuznecova L.I., Shangareeva A.I., Kashina S.M., Usmanov I.R., Tkachenko E.V., Osipenko A.G. Osobennosti klinicheskogo sostoyaniya tkaney parodonta u lic molodogo vozrasta. Problemy stomatologii. 2021;17(3):58-63. [I.N. Usmanova, M.A.M. Al Kofish, L.I. Kuznetsova, A.I. Shangareeva, S.M. Kashina, I.R. Usmanov, E.V. Tkachenko, A.G. Osipenko. Features of the clinical state of periodontal tissues in young people. Actual problems in dentistry. 2021;17(3):58-63. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47176556

14. Haleckaya V.N., Kovach I.V. Sostoyanie tverdyh tkaney zubov i parodonta u detey s rasschelinoy myagkogo i tverdogo neba v rannem smennom prikuse. Vestnik stomatologii. 2016;4(97):38-42. [V.N. Khaletskaya, I.V. Kovach. Condition of hard tissues of teeth and periodontium in children with a cleft of the soft and hard palate in an early replaceable bite. Dentistry Bulletin. 2019;15(4):162-169. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30541554

15. Chuykin S.V., Davletshin N.A., Kuchuk K.N., Chuykin O.S., Grin' E.A., Muratov A.M. Analiz rezul'tatov i oslozhneniy uranoplastiki u detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba. Problemy stomatologii. 2020;16(1):133-138. [S.V. Chuikin, N.A. Davletshin, K.N. Kuchuk, O.S. Chuikin, E.A. Grin, A.M. Muratov. Analysis of the results and complications of uranoplasty in children with congenital cleft lip and palate. Actual problems in dentistry. 2020;16(1):133-138. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817262

16. Chuykin S.V., Akat'eva G.G., Kuchuk K.N., Chuykin O.S., Makusheva N.V., Gil'manov M.V., Muratov A.M. Soputstvuyuschie zabolevaniya u detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba v regione s promyshlennymi ekotoksikantami. Voprosy prakticheskoy pediatrii. 2021;16(5):44-49. [S.V. Chuikin, G.G. Akateva, K.N. Kuchuk, O.S. Chuikin, N.V. Makusheva, M.V. Gilmanov, A.M. Muratov. Concomitant diseases in children with congenital cleft lip and palate in a region with industrial ecotoxicants. Practical issues of pediatrics. 2021;16(5):44-49. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47399245

17. Chuykin S.V., Akat'eva G.G., Chuykin O.S., Grin' E.A., Kuchuk K.N. Stomatologicheskaya zabolevaemost' u detey s vrozhdennoy rasschelinoy verhney guby i neba v regione s ekotoksikantami. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2019;19(72):15-19. [S.V. Chuikin, G.G. Akat’eva, O.S. Chuikin, E.A. Grin, K.N. Kuchuk. Dental morbidity in children with congenital cleft lip and palate in a region with ecotoxicants. Dentistry of childhood and prevention. 2019;19(72):15-19. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42490586

18. Shapiro K.I., Belyakova L.A. Profilaktika zabolevaniy polosti rta u detey v poliklinike i v sem'e. Institut stomatologii. 2018;2(79):28-29. [K.I. Shapiro, L.A. Belyakova. Prevention of oral diseases in children in the clinic and in the family. Institute of Dentistry. 2018;2(79):28-29. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35340558

19. Yackevich E.E., Osokina G.G. Hronicheskiy gingivit u detey s nasledstvennoy i vrozhdennoy somaticheskoy patologiey. Stomatologiya dlya vseh. 2007;1:4-7. [E.E. Yatskevich, G.G. Osokina. Chronic gingivitis in children with hereditary and congenital somatic pathology. Dentistry for everyone. 2007;1:4-7. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12516681

20. Nasretdinova N., Vorozhcova L., Mandra Yu., Sorokoumova D., Gegalina N., Yepishova A. The dynamics of the dental incidence of the child population of Yekaterinburg // Actual Problems in Dentistry. - 2019;15(2):74-78. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39165965


Login or Create
* Forgot password?