HEMATOSALIVAL BARRIER IN CLINICAL PRACTICE
Abstract and keywords
Abstract (English):
To maintain homeostasis of the internal environment of the body, mechanisms are needed that control the exchange of various components between blood and the internal environment of tissues and organs. One of these physiological structures is the blood-salivary barrier, which regulates the selective metabolism between blood and oral fluid. Changes in the composition of biological fluids (blood and saliva) can be used as markers for diagnosing pathological conditions of the body and the dynamics of therapeutic measures. Of great importance is the study of the blood-salivary barrier for the search for drugs that are selectively transferred from the blood to the saliva. Some drugs are excreted in saliva at a concentration higher than they are in the blood. However, more often the concentration of drugs in saliva is much lower than in blood serum. Purpose: to form a list of the main trends and scientific and practical directions on the func-tioning of the hematosalvarial barrier. Materials and methods: to analyze the topic of the clinical significance of the hematosalvarial barrier, periodicals and scientific journals of domestic and foreign literature were studied, which determined the difference in the levels of trace elements, hormones, immune complexes between the oral fluid and serum. Conclusion: Analysis of literature data shows that the function of the blood-salivary barrier acts as a nonspecific adaptive mechanism, while saliva reflects the state of the protective functions of the barrier at the organismal level. Analysis of the selectivity and permeability of the blood-salivary barrier, as well as determination of changes in the composition and proper-ties of blood and oral fluid, can optimize and facilitate the diagnosis and control of treatment of various diseases of the oral cavity and the body as a whole.

Keywords:
blood-fluid barrier, oral fluid, homeostasis, pathogenesis, diagnosis
References

1. Alekseeva O.P., Novichihina I.A., Korkotoshvili L.V. Vybor taktiki lecheniya ostrogo infarkta miokarda v zavisimosti ot rannego prognozirovaniya bolezni. Nizhegorodskiy medicinskiy zhurnal. 2003;3-4. [O.P. Alekseeva, I.A. Novichikhina, L.V. Korkotoshvili. The choice of treatment tactics for acute myocardial infarction depending on the early prognosis of the disease. Nizhny Novgorod Medical Journal. 2003;3-4. (In Russ.)].

2. Galeeva R.R., Chuykin S.V. Stomatologicheskaya zabolevaemost' i biohimicheskie pokazateli rotovoy zhidkosti u detey, stradayuschih cerebral'nym paralichom. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2012;4:35. [R.R. Galeeva, S.V. Chuikin. Dental morbidity and biochemical parameters of the oral fluid in children with cerebral palsy. Modern problems of science and education. 2012;4:35. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17882867

3. Galimova A.Z., Chuykin S.V., Kamilov F.H. Nekotorye biohimicheskie pokazateli rotovoy zhidkosti u detey s hronicheskoy pochechnoy nedostatochnost'yu do i posle gemodializa. Prakticheskaya medicina. 2012;3(58):104-105. [A.Z. Galimova, S.V. Chuikin, F.Kh. Kamilov. Some biochemical parameters of the oral fluid in children with chronic renal failure before and after hemodialysis. Practical Medicine. 2012;3(58):104-105. (In Russ.)].

4. Komarova L.G., Korkotoshvili L.V. Gematosalivarnyy balans toksichnogo i es-sencial'nogo mikroelementov pri yazvennoy bolezni dvenadcatiperstnoy kishki u detey. Efferentnaya terapiya. 2003;9:80-82. [L.G. Komarova, L.V. Korkotoshvili. Hematosalivary balance of toxic and essential trace elements in duodenal ulcer in children. Efferent therapy. 2003;9:80-82. (In Russ.)].

5. Krasnova E.E., Chemodanov V.V., Egorova E.Yu. Harakteristika gematosalivarno-go bar'era u detey s gastroduodenal'nymi zabolevaniyami. Uspehi sovremennogo este-stvoznaniya. 2006;3:13-16. [E.E. Krasnova, V.V. Chemodanov, E.Yu. Egorova. Characteris-tics of the hematosalvarial barrier in children with gastroduodenal diseases. Successes of modern natural science. 2006;3:13-16. (In Russ.)].

6. Krupina T.V. Diagnostika i korrekciya narusheniĭ gomeostaza cinka i medi pri bronhial'noĭ astme u deteĭ : dis.... kand. med. nauk. Ivanovo, 2003. [T.V. Krupina. Diagnostics and correction of disorders of zinc and copper homeostasis in bronchial asthma in children : dis .... cand. honey. sciences. Ivanovo, 2003. (In Russ.)].

7. Malysheva G.V., Chuykin S., Volozhin A. Strukturno-funkcional'noe sostoyanie gematosalivarnogo bar'era pri stress-inducirovannyh izmeneniyah v parodonte pod vliyaniem ritmicheskih gipotermicheskih vozdeystviy. Cathedra – kafedra. Stomatolo-gicheskoe obrazovanie. 2008;7;4:30-34. [G.V. Malysheva, S. Chuikin, A. Volozhin. Structur-al and functional state of the hematosalvarial barrier in stress-induced changes in the periodontium under the influence of rhythmic hypothermic influences. Cathedra - department. Dental education. 2008;7;4:30-34. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11708758

8. Novichihina I.A. Prognozirovanie techeniya ostrogo infarkta miokarda s is-pol'zovaniem pokazateleĭ gemodinamiki i biohimicheskih parametrov krovi i slyuny : dis. ... kand. med. nauk. Nizhniy Novgorod, 2002. [I.A. Novichikhina. Prediction of the course of acute myocardial infarction using hemodynamic parameters and biochemical pa-rameters of blood and saliva : dis. ... cand. med. sciences. Nizhny Novgorod, 2002. (In Russ.)].

9. Petrovich Yu.A, Podorozhnaya R.P., Kichenko S.M. Gematosalivarnyy bar'er. Ros-siyskiy stomatologicheskiy zhurnal. 2004;4:39-45. [Yu.A. Petrovich, R.P. Podorozhnaya, S.M. Kichenko. The blood-fluid barrier. Russian dental journal. 2004;4:39-45. (In Russ.)].

10. Plyuhin D.V. Raspredelenie produktov perekisnogo okisleniya lipidov mezhdu rotovoĭ zhidkost'yu i krov'yu pri dental'noĭ implantacii i periimplantite. Ural'-skiy medicinskiy zhurnal. 2016;7(140):61-64. [D.V. Plyukhin. Distribution of lipid perox-idation products between the oral fluid and blood during dental implantation and peri-implantitis. Ural Medical Journal. 2016;7(140):61-64. (In Russ.)].

11. Rosin Ya.A., Uchenie L.S. Gistogematicheskie bar'ery i neyrogumoral'naya regu-lyaciya. Moskva : Nauka. 1981. [Ya.A. Rosin, L.S. Uchenie. The teachings of L.S. Histohematological barriers and neurohumoral regulation. Moscow : Nauka. 1981. (In Russ.)].

12. Ruvinskaya G.R., Muhamedzhanova L.R. Gematosalivarnyy bar'er: morfofunk-cional'nye osobennosti v norme i patologii. Prakticheskaya medicina. 2013;4(72):21-25. [G.R. Ruvinskaya, L.R. Mukhamedzhanova. Hematosalvarial barrier: morphofunctional features in health and disease. Practical medicine. 2013;4(72):21-25. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20377833

13. Ruvinskaya G.R. Pokazateli funkcii slyunnyh zhelez i mikroelementnyy port-ret slyuny u pacientov s bolezn'yu Parkinsona: diagnosticheskoe znachenie. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. 2014;3:35-39. [G.R. Ruvinskaya. Salivary gland function indices and saliva trace element profile in patients with Parkinson's disease: diagnostic value. Russian dental journal. 2014;3:35-39. (In Russ.)].

14. Ulanova E.A., Grigor'ev I.V., Novikova I.A. Gematosalivarnye mehanizmy regulyacii pri revmatoidnom artrite. Terapevticheskiy arhiv. 2001;73;11:92-94. [E.A. Ulanova, I.V. Grigoriev, I.A. Novikova. Hematosalivary mechanisms of regulation in rheu-matoid arthritis. Therapeutic archive. 2001;73;11:92-94. (In Russ.)].

15. Cherempey L.G. Aktivnost' gematosalivarnogo bar'era pri hronicheskih gastro-duodenal'nyh boleznyah u detey. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2003;4:40-44. [L.G. Cherempey. The activity of the hematosalvarial barrier in chronic gastroduodenal dis-eases in children. Russian Pediatric Journal. 2003;4:40-44. (In Russ.)].

16. Chuykin S.V., Kapustina E.V. Osobennosti mikroelementnogo sostava slyuny i krovi u detey s hronicheskoy pochechnoy nedostatochnost'yu. Ural'skiy medicinskiy zhurnal. 2007;3:58-60. [S.V. Chuikin, E.V. Kapustina. Features of the microelement compo-sition of saliva and blood in children with chronic renal failure. Ural Medical Journal. 2007;3:58-60. (In Russ.)].

17. Chuykin S.V., Kamilov F.H., Galeeva R.R. Izuchenie fiziko-himicheskih pokaza-teley rotovoy zhidkosti u detey s detskim cerebral'nym paralichom. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2014;13;2(49):12-14. [S.V. Chuikin, F.Kh. Kamilov, R.R. Galeeva. Study of physical and chemical parameters of oral fluid in children with cere-bral palsy. Pediatric dentistry and prevention. 2014;13;2(49):12-14. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22263923

18. Chuykin S.V., Akmalova G.M., Shtan'ko M.I. Sostoyanie selektivnoy pronicae-mosti gematosalivarnogo bar'era u lic razlichnyh vozrastnyh grupp. Ural'skiy medicinskiy zhurnal. 2014;5(119):82-84. [S.V. Chuikin, G.M. Akmalova, M.I. Shtanko. The state of selective permeability of the blood-salivary barrier in individuals of different age groups. Ural Medical Journal. 2014;5(119):82-84. (In Russ.)].

19. Chuykin S.V., Akmalova G.M., Chernysheva N.D. Osobennosti klinicheskogo teche-niya krasnogo ploskogo lishaya s lokalizaciey na slizistoy obolochke polosti rta. Kli-nicheskaya dermatologiya i venerologiya. 2015;14;3:72-75. [S.V. Chuikin, G.M. Akmalova, N.D. Chernysheva. Features of the clinical course of lichen planus with localization on the oral mucosa. Clinical Dermatology and Venereology. 2015;14;3:72-75. (In Russ.)].

20. Chuykin S.V., Kudashkina N.V., Akat'eva G.G., Chuykin O.S., Makusheva N.V., Ego-rova E.G., Maganova Z.Sh., Kuchuk K.N. Izmeneniya fiziko-himicheskih i biohimicheskih pokazateley rotovoy zhidkosti pri mestnom lechenii gingivita u beremennyh zhenschin s gestozom. Problemy stomatologii. 2021;17;1:76-82. [S.V. Chuikin, N.V. Kudashkina, G.G. Akateva, O.S. Chuikin, N.V. Makusheva, E.G. Egorova, Z.Sh. Maganova, K.N. Kuchuk. Changes in the physicochemical and biochemical parameters of the oral fluid in the local treatment of gingivitis in pregnant women with preeclampsia. Actual problems in dentistry. 2021;17;1:76-82. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45699799

21. Agre P, Kozono D. Aquaporin water channels: molecular mechanisms for human dis-eases // Febs Lett. – 2003;27;555:72-78.

22. Baldini Ch., Giusti L., Ciregia F. Proteomic Analysis of Saliva // Arthritis Res. Ther. – 2011;13;6.

23. Chuykin S.V., Akmalova G.M., Chuykin O.S., Makusheva N.V., Akatyeva G.G. The role of mineral elements in the pathogenesis of lichen planus of the oral mucosa // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016;7;6:704-710.

24. Gerritsen L., Geerlings M.I., Beekman A.T. Early and late life events and salivary cor-tisol in older persons // Psychol. Med. – 2009;1:10.

25. Giannobile W.V., McDevitt J.T., Niedbala R.S. Translational and clinical applications of salivary diagnostics // Adv. Dent. Res. – 2011;23:375-380.

26. Giusti L., Baldini Ch., CiregiaF. Is GRP78/BiP a potential salivary biomarker in pa-tients with rheumatoid arthritis? // Rroteomics – Clin. Appl. – 2010;4;3:315-324.

27. Ji J., von Schéele I., Bergström J. Compartment differences of inflammatory activity in chronic obstructive pulmonary disease // Respir. Res. – 2014;15:104.

28. Khash H., Baiju C.S., RohatgiBansal S. Salivary Biomarkers: A Periodontal. Overview // J. Oral Health Comm. Dent. – 2012;6;1:28-33.

29. Kim M.S., Lee Y.J., Ahn R.S. Day-to-day differences in cortisol levels and molar cor-tisol-toDHEA ratios among working individuals // Yonsei Med. J. – 2010;51;2:212-218.

30. Rao P.V., Reddy A.P., Lu X. Proteomic identification of salivary biomarkers of type-2 diabetes // J. Proteome Res. – 2009;8;1:239-245.

31. Schafer C.A., Schafer J.J., Yakob M. Saliva diagnostics: utilizing oral fluids to determine health status // Monogr. Oral Sci. – 2014;24:88-98.


Login or Create
* Forgot password?