QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF MINERALIZING POTENTIAL OF ORAL FLUID IN CHILDREN
Abstract and keywords
Abstract (English):
Subject. Oral fluid plays a crucial role in maintaining the physiological balance of the processes of remineralization and demineralization in tooth enamel, especially in childhood. The mineralization and demineralization of tooth enamel depend on the mineralizing potential of the oral fluid, which is associated with the concentration of calcium ions and phosphate ions in the oral fluid at a certain pH of the medium. Today, the description of the morphology of crystals is reduced mainly to a qualitative assessment. This is inconvenient due to subjectivity in data processing. The goal is to increase the accuracy and objectivity of diagnosing the level of mineralizing potential of the oral fluid by quantifying the type of saliva microcrystallization and expand the ability to diagnose the risk of developing and exacerbating the degree of activity of the carious process in a pediatric dentistry clinic. Methodology. The research material was human saliva, which was taken in the morning, on an empty stomach, before brushing your teeth in a sterile test tube with a tight-fitting lid. Results. The results of the studies revealed statistically significant differences in the periodicity parameters with respect to type III saliva microcrystallization (p <0.001), in which the mineralizing potential of the oral fluid is less favorable for the optimal level of ion exchange between the oral fluid and the tooth enamel surface during the maturation period of the child’s dental hard tissues. Suggested technique determining a periodicity parameter characterizing the quantitative difference in the types of saliva microcrystallization can be used To assess the level of mineralizing potential oral fluid. Conclusions. The study allows to increase the accuracy and objectivity of diagnosing the level of mineralizing potential of the oral fluid by quantifying the type of microcrystallization of saliva and expands the possibility of diagnosing the risk of developing and exacerbating the degree of activity of the carious process in the clinic of pediatric dentistry.

Keywords:
children, activity of the carious process, clinical and laboratory parameters, saliva microcrystallization, mineralizing potential of the oral fluid
References

1. Garifullina, A. Zh., Skripkina, G. I., Burnasheva, T. I. (2018). Sravnitel'naya otsenka stomatologicheskogo zdorov'ya detey shkol'nogo vozrasta g. Omska s pomoshch'yu yevropeyskikh indikatorov [Comparative assessment of dental health of school-age children in Omsk using European indicators]. Problemy stomatologii [Actual problems in dentistry], 14, 4, 77–81. (In Russ.)

2. Denisov, A. B. (2006). Slyuna i slyunnyye zhelezy [Saliva and salivary glands]. Moscow : RAMN, 372. (In Russ.)

3. Ekimov, E. V., Skripkina, G. I., Solonenko, A. P. (2016). Otsenka izmeneniy kliniko-laboratornykh pokazateley gomeostaza polosti rta pri lechenii nachal'nogo kariyesa emali zubov u detey s kompensirovannoy formoy kariyesa [Evaluation of changes in clinical and laboratory parameters of oral homeostasis in the treatment of initial tooth enamel caries in children with compensated caries]. Problemy stomatologii [Actual problems in dentistry], 4, 57–60. (In Russ.)

4. Ekimov, E. V., Solonenko, A. P., Mityaeva, T. S. (2015). Mineralizuyushchiy potentsial rotovoy zhidkosti pri razlichnom techenii kariyesa zubov u detey [Mineralizing potential of oral fluid in different course of dental caries in children]. Institut stomatologii [Institute of dentistry], 3 (68), 52–53. (In Russ.)

5. Ekimov, E. V., Solonenko, A. P., Skripkina, G. I. (2016). Pokazateli mineral'nogo obmena v polosti rta pri razlichnom techenii kariyesa zubov u detey [Indicators of mineral metabolism in the oral cavity with different course of dental caries in children]. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Stomatologicheskoye zdorov'ye rebenka" (k 40-letiyu kafedry detskoy stomatologii OmGMU) [Materials of the International scientific and practical conference "Dental health of the child" (for the 40th anniversary of the Department of pediatric dentistry of Omsmu)], Omsk, 67–69. (In Russ.)

6. Zyryanov, B. N., Lvova, I. A., Matveeva, E. L., Kovinka, M. A. (2005). Biokhimicheskiye pokazateli rotovoy zhidkosti u detey kak kriteriy prognozirovaniya razvitiya kariyesa zubov [Biochemical indicators of oral fluid in children as a criterion for predicting the development of dental caries]. Maestro stomatologii [Maestro of Dentistry], 1, 58–61. (In Russ.)

7. Leontyev, V. K., Suntsov, V. G. (1974). Izucheniye slyuny v stomatologii: metod. rekomendatsii [The Study of saliva in dentistry: method. Recommendations]. Omsk, 15. (In Russ.)

8. Leontiev, V. K. (1978). Kariyes i protsessy mineralizatsii. (Razrabotka metodicheskikh podkhodov, molekulyarnyye mekhanizmy, patogeneticheskoye obosnovaniye printsipov profilaktiki i lecheniya) [Caries and the process of mineralization. (Development of methodological approaches, molecular mechanisms, pathogenetic justification of the principles of prevention and treatment) : dis. ... dr. med. sciences]. Moscow : The MMSI, 541. (In Russ.)

9. Leontiev, V. K., Galiulina, M. V. (1991). O mitsellyarnom sostoyanii slyuny [On the micellar state of saliva]. Stomatologiya [Dentistry], 5, 17–20. (In Russ.)

10. Leontiev, V. K., Pakhomov, G. N. (2006). Profilaktika stomatologicheskikh zabolevaniy [Prevention of dental diseases]. Moscow, 416. (In Russ.)

11. Leus, P. A. (2008). Profilakticheskaya kommunal'naya stomatologiya [Preventive municipal dentistry], Moscow: Medbook, 444. (In Russ.)

12. Skripkina, G. I. (2012). Donozologicheskaya diagnostika i prognozirovaniye karioznogo protsessa u detey (kliniko-laboratornoye issledovaniye, matematicheskoye modelirovaniye) [Donosological diagnostics and prognosis of the carious process in children (clinical and laboratory research, mathematical modeling) : diss. … dr. med. science]. Omsk, 442. (In Russ.)

13. Skripkina, G. I., Khvostova, K. S., Vayts, S. V. (2010). Primeneniye elektrometrii tverdykh tkaney zubov u detey [Application of Electrometry of hard tissues of teeth in children]. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika [Pediatric dentistry and prevention], 9, 2 (33), 23–25. (In Russ.)

14. Skripkina, G. I., Pitaeva, A. N., Romanova, Yu. G., Golochalova, N. V. (2014). Kariyesogennost' zubnogo naleta i problema prognozirovaniya kariyesa zubov v detskom vozraste [Cariesogenicity of dental plaque and the problem of predicting dental caries in childhood]. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika [Pediatric dentistry and prevention], 13, 2 (49), 9–11. (In Russ.)

15. Skripkina, G. I., Pitaeva, A. N., Suntsov, V. G. (2011). Tipy mikrokristallizatsii slyuny v sovokupnosti s fiziko-khimicheskimi parametrami rotovoy zhidkosti u kariyesrezistentnykh detey shkol'nogo vozrasta [Types of microcrystallization of saliva in conjunction with the physical and chemical parameters of the oral fluid in caries-resistant children of school age]. Institut stomatologii [Institute of dentistry], 1 (50), 118–121. (In Russ.)

16. Skripkina, G. I., Ekimov, E. V., Mityaeva, T. S. (2019). Sistemnyy podkhod k probleme prognozirovaniya kariyesa zubov [System approach to the problem of predicting dental caries]. Problemy stomatologii [Actual problems in dentistry], 15 (3), 121–126. (In Russ.)

17. Skripkina, G. I. (2012). Analiz izmeneniy fiziko-khimicheskikh parametrov rotovoy zhidkosti kariyesrezistentnykh detey s ispol'zovaniyem sovremennykh metodov statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy [Analysis of changes in the physical and chemical parameters of the oral fluid of caries-resistant children using modern methods of statistical processing of research results]. Institut stomatologii [Institute of dentistry], 1 (54), 124–125. (In Russ.)

18. Skripkina, G. I., Nikitin, Yu. B., Korshunov, A. P., Bernetsyan, T. L. (2019). Sposob otsenki urovnya mineralizuyushchego potentsiala rotovoy zhidkosti u detey : patent RF [Method for assessing the level of mineralizing potential of oral fluid in children : patent for invention]. 2708090, 04.12.2019. (In Russ.)

19. Pitaeva, A. N., Korshunov, A. P., Suntsov, V. G. et al. (2001). Fiziko-khimicheskiye metody issledovaniya smeshannoy slyuny v klinicheskoy i eksperimental'noy stomatologii : uchebnoye posobiye [Physical and chemical methods for studying mixed saliva in clinical and experimental dentistry]. Omsk, 71. (In Russ.)

20. Yatsenko, A. K., First, Yu. Yu., Trankovskaya, L. V. (2018). [Scientific justification and optimization of the system of providing preventive and dental care to children in the far Eastern region]. Problemy stomatologii [Actual problems in dentistry], 14, 3, 97–101. (In Russ.)

21. Dadies, G. N. Early childhood caries - a synopsis / G. N. Dadies // Community Dent Oral Epidemiol. – 1998. – Vol. 26, № 1. – P. 106–116.

22. Glaz, J., Pozdnyakov, V., Wallenstein, S. (2009). Scan Statistics: Methods and Applications (Statistics for Industry and Technology). «Birkhäuser Boston» ; 2, 28, 422.

23. Riddle, M., Clark, D. (2011). Behavioral and social Dental and Craniofacial Research (NIDCR). J. Public. Health Dent, 71, 1,S123–S129.

24. Singh, S. (2012). Evidence in oral health promotion-implications for oral health planning. Am. J. Public Health, 102, 9, e15–e18.

25. Hill, T., Lewicki, P. (2006). Statistics: methods and applications : a comprehensive reference for science, industry, and data mining. Stat Soft, Inc., 832.

26. Dadies, G. N. (1998). Early childhood caries - a synopsis. Community Dent Oral Epidemiol, 26, 1, 106–116.


Login or Create
* Forgot password?