00634naa#a2200193#i#450# EN\\bibl\4013 20220701022527.5 20200218b2020####ek#y0engy0150####ca RU COMPARATIVE EVALUATION OF THE PROPERTIES OF FLUORIDE VARNISHES Conference article/thesis Ekaterinburg TIRAZH Publishing House 2020 1 с. Conference article/thesis local Медицина. Охрана здоровья. 61 Brusnitsyna Elena V. Zakirov T. V. Ioshenko Evgeniy S. Ozhgihina Natalia V. dental-press.ru